Muntlig eksamen/sluttvurdering i ulike fag

Kurset tar for seg faglig og praktisk tilrettelegging av eksamen med forberedelsestid, gjennomføring av eksamen og vurdering av elevprestasjonen i grunnskole og i videregående opplæring. Innholdet i kurset tilpasses den enkelte kommunes eller fylkes vedtatte eksamensmodell.

Kurset kan holdes som felleskurs for flere fag eller rettet inn mot enkeltfag. Aktuelle fag kan være naturfag, RLE, norsk, samfunnsfag og engelsk.

(Norsk – les mer).

Kurset tar utgangspunkt i fagenes kunnskapsområder og muntlig som grunnleggende ferdighet. Kursdeltakerne vil få i mange ideer, konkrete forslag og ikke minst trygghet i hvordan legge til rette for en god eksamenssituasjon som gir grunnlag for å vurdere elevens fagkompetanse.

  • Hva er fagkompetanse? Hva skal vurderes til eksamen? Hva er underveis- og sluttvurdering, vurdering for og av læring.
  • Ulike eksamensmodeller, organiseringsmåter og elevenes forberedelsestid.
  • Muligheter og ansvar for skolen, faglærer, sensor og elever. Skolens informasjon til elevene og faglærers rolle i forberedelsestiden.
  • Vurdering av dybde og/eller bredde? De ulike hovedområdene i faget, muntlighet, kompetansemål og eksamenssituasjon.
  • Aktuelle temaer og problemstillinger i faget, dvs. hvordan lage gode, sentrale eksamensoppgaver som måler det de skal måle.
  • Eksamenssjangrene elevpresentasjonen og fagsamtalen/eksamenssamtalen (monologen og dialogen). Elevens, faglærers og sensors rolle i den todelte eksamenssituasjonen. Hvordan stille gode, utfordrende spørsmål til eleven?
  • Utarbeiding av kjennetegn for måloppnåelse.
  • Vurdering av elevprestasjonen og formulering av begrunnelser.

Kurset er i utgangspunktet et seks timers heldagskurs med et fast innhold, men lengde og innhold kan tilpasses lokale forhold.

Pris: 18 000 + dekking av reiseutgifter og evt. losji for en natt.

Bestilling: Bestilling av kurset kan skje pr. e-post til felix@felix.no

 

Om kursholderen:

Anne Kristin Dahl er universitetslektor i norsk og geografi fagdidaktikk ved ILS, Universitetet i Oslo. Hun har undervist 20 år i den videregående skolen i norsk, geografi, historie og samfunnsfag. Hun har lang erfaring som kursholder på ulike nivå i skolen.