Utvikling av læreres og elevers vurderingskompetanse i norskfaget

Kurs A: Det norskfaglige kunnskapsstoffet og muntlige sjangere i opplæringen

Vurdering for læring, vurdering av læring og vurdering som læring i norsk. Gode lærings- og vurderingssituasjoner og kriteriebaserte vurderingsverktøy.

Norskfaget har et omfattende kunnskapsinnhold. I Kunnskapsløftet har muntlige tekster og muntlige ferdigheter fått stor plass. Dette gir store utfordringer knyttet til en systematisk opplæring og vurdering av læringsprosesser. Norsktimene byr på mange situasjoner som gir grunnlag for elevvurdering. Men mange norsklærere leter etter de gode læringssituasjonene som gir god bredde som vurderingsgrunnlag for utvikling av og dokumentasjon på elevens norskkompetanse gjennom skoleåret. Kurset vil presentere et utvalg av slike vurderingssituasjoner som lett kan tilpasses den enkelte lærer og klasse. Utgangspunkt og momenter vil være norskfagets hovedområder, muntlig som grunnleggende ferdighet og noen utvalgte kompetansemål.

Temaer som blir berørt i kurset:

 • Muntlige sjangere og norskfaglig kunnskapsstoff.
 • Språk for vurdering og kjennetegn for måloppnåelse.
 • Vurdering og motivasjon, vurderingsformer og vurderingsprinsipper, kriteriebaserte vurderingsverktøy og dokumentasjon.
 • Metodiske og fagdidaktiske praksiser.
 • Arbeidsmåter og variasjon i undervisningen.
 • Tilbakemelding og framovermelding.
 • Elevmedvirkning og læringsstrategier.
 • Refleksjonsverktøy for læreren og for læreren sammen med elevene.

Konkretiseringer:

De ulike muntlige hovedsjangrene, særlig samtalen og elevpresentasjonen/framføringen.

Samtalen (dialogen):

 • Kunnskapsstoff, valg av samtalesituasjon og ulike roller.
 • Retorikk og systematisk arbeid med ulike samtaler i norskklasserommet, f. eks klassesamtalen, diskusjonen, intervjuet knyttet til muntlig som grunnleggende ferdighet og muntlige tekster som hovedområde.
 • Deltakelse, lytteposisjoner og ulike lytterroller.
 • De tause elevene – de taletrengte elevene.
 • Analyse av samtaler: samtalesituasjon, innhold, roller, uttrykksmiddel, utvikling.
 • Kjennetegn for måloppnåelse, vurdering og dokumentasjon.
 • Den umiddelbare tilbakemeldingen til elevene fra lærer og medelever og elevens egenvurdering.

Presentasjonen, framføringen (monologen):

 • Kunnskapsstoff og systematisk arbeid med ulike presentasjonsformer, f. eks. foredraget, talen, framføring, innlegg, kåseri.
 • Retoriske grep i elevens forberedelse og presentasjon:
 • innhold, komposisjon, språk og stil, framføring og kommunikasjon.
 • Sammensatte tekster i ulike presentasjoner: lyd. bilde, tekst, muntlige uttrykkselementer. Elevens produksjon, tolking og analyse.
 • Aktiv lytting og medelevers roller og læring.
 • Kjennetegn for måloppnåelse, vurdering og dokumentasjon.
 • Den middelbare tilbakemeldingen til elevene fra lærer og medelever og elevens egenvurdering.

Kurs B: Det norskfaglige kunnskapsstoffet og sluttvurdering – muntlig eksamen.

Kurset tar for seg faglig tilrettelegging av eksamen med forberedelsestid, gjennomføring av eksamen og vurdering av elevprestasjonen.

Kurset tar utgangspunkt i norskfagets kunnskapsområder, muntlig som grunnleggende ferdighet og muntlige tekster. Det vil gi deltakerne mange ideer, konkrete forslag og ikke minst trygghet i hvordan legge til rette for en god eksamenssituasjon som gir grunnlag for å vurdere elevens norskkunnskaper og muntlig kompetanse, m.a.o. norskkompetanse.

 • Hva er muntlig kompetanse i norsk?  Hva skal vurderes? Sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering, vurdering for og av læring.
 • Muligheter og ansvar for skolen, faglærer, sensor og elever. Skolens informasjon til elevene og faglærers rolle i forberedelsestiden.
 • Ulike eksamensmodeller, organiseringsmåter og elevforberedelser.
 • Vurdering av dybde og/eller bredde? De ulike hovedområdene, kompetansemål og eksamen.
 • Eksamenssjangrene elevpresentasjonen og fagsamtalen/eksamenssamtalen (monologen og dialogen). Elevens, faglærers og sensors rolle i den todelte eksamenssituasjonen.
 • Aktuelle temaer og problemstillinger i norskfaget, dvs. hvordan lage gode eksamensoppgaver.
 • Utarbeiding av kjennetegn for måloppnåelse og vurdering av elevprestasjonen.

 

Kurset er i utgangspunktet en serie på to kursdager med seks timers heldagskurs med et fast innhold, men lengde og innhold kan tilpasses lokale forhold.

Pris: 18 000 for en kursdag, 32 000 for to kursdager + dekking av reiseutgifter og evt. losji for en natt.

 

Om kursholderen:

Anne Kristin Dahl er universitetslektor i norsk og geografi fagdidaktikk ved ILS, Universitetet i Oslo. Hun har undervist 20 år i den videregående skolen i norsk, geografi, historie og samfunnsfag. Hun har lang erfaring som kursholder på ulike nivå i skolen.