Utdrag av veiledningen til de muntlige prøvene

Delprøve I Lytteprøve

Kompetansemål som kan knyttes til lytteforståelse
Eleven skal kunne

    • finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i muntlig tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangre
    • forstå et ordforråd som dekker daglige situasjoner
    • bruke lyttestrategier tilpasset formålet

Målet med lytteprøven
Målet med denne delprøven er at elevene skal få mulighet til å vise hvilken kompetanse de har i taleforståelse. De skal dels skaffe seg oversikt over tema/situasjon, dels hente ut informasjon/fakta fra tekstene.

Lærerens forarbeid
Lærer må lytte til tekstene og lese gjennom oppgavene før prøven benyttes.
Elevenes ferdighet i å lytte varierer sterkt. Den er blant annet avhengig av hvor mye tid som har vært avsatt til lyttetrening i undervisningen, om elevene er vant til å høre autentiske tekster, hvilke ordområder de har arbeidet med og deres evne til å konsentrere seg.
Hver tekst er lagt inn på hvert sitt spor og er lest inn med nummer. Det er en kort pause mellom hver tekst. Lærer kan tilpasse lydstoffet etter lokale forhold. Man kan la være å benytte noen av tekstene og/eller variere lengden på pausene eller la eleven lytte bare 2 ganger i stedet for 3. Hvis eleven skal lytte bare to ganger, må lærer vurdere om det siste oppgavearket skal tas vekk eller om noen oppgaver på ark 3 skal inn på ark 2.
Hvis noen av tekstene tas vekk, må nummereringen på oppgavearkene endres før arkene kopieres til elevene.
Lengden på pausene mellom lyttetekstene er avhengig av elevgruppens ferdigheter og om elevene arbeider med oppgaveark A, B eller C.
Lærer må lytte til tekstene og se på oppgavene på forhånd. Marker på tekstmanus hvor lang tid pausen skal være etter hver tekst.

Gjennomføring av delprøve I
Hvordan man organiserer denne delprøven, er avhengig av om dette er en standpunktprøve eller en prøve til muntlig eksamen (lokalt gitt eksamen). Til eksamen kan spørsmålene i delprøven benyttes av eksaminator i en samtale med elevene eller besvares av elevene ved avkrysning/stikkord. Nedenfor følger ett forslag for bruk til muntlig eksamen hvor hele elevgruppen har lytteprøven samtidig, for eksempel midt på dagen. De som har vært oppe i delprøve II og III kan få litt ventetid, de som skal opp, må møte litt tidligere.

Innledningsvis skal elevene vite at

 • oppgavene skal besvares på norsk eller ved avkrysning
 • de får høre 5 ulike tekster og skal arbeide med 3 oppgaveark, ark A, B og C
 • de skal lese gjennom instruksjonene og oppgavene på arket før de lytter til tekstene
 • de får høre tekstene én gang knyttet til hvert oppgaveark
 • oppgavearkene samles inn etter hvert som de er utfylt
 • det kan være vanskelig å lytte og gjøre notater samtidig, men hvis elevene ønsker å notere, er det i orden
 • det lønner seg å lytte konsentrert hele tiden, også etter at de har svart på spørsmål, fordi de trenger flere detaljkunnskaper for å besvare oppgavene på det/de neste arket/arkene.
 • de skal ta i bruke ulike lyttestrategier for å finne mening i tekstene.

1 Oppgaveark A deles ut.
Elevene leser gjennom instruksjonen og oppgavene før de hører tekstene.
Lærer oppgir nummer på teksten før elevene lytter, men ikke tittel. Den kan gi den informasjon elevene skal finne frem til på oppgaveark A.
Elevene lytter til tekstene.
Når elevene har lyttet til tekstene og gjort oppgavene, samles ark A inn.

2 Oppgaveark B deles ut.
Elevene leser gjennom instruksjonen og oppgavene før de hører tekstene.
Lærer oppgir nummer på teksten før elevene lytter.
Elevene lytter til de samme tekstene en gang til.
Når elevene har lyttet til tekstene og gjort oppgavene, samles ark B inn.

Her trenger elevene litt mer tid til å svare fordi de i større grad enn på oppgaveark A skal skrive stikkord eller setninger på norsk.

3 Oppgaveark C deles ut.
Elevene leser nøye gjennom instruksjonen og oppgavene før de hører tekstene.
Elevene lytter til tekst 4 og 5. Her må det legges inn lengre pauser.
Når elevene har lyttet til tekstene og gjort oppgavene, samles ark C inn.

Kjennetegn for måloppnåelse, delprøve I
Oppgavene til lytteforståelsen vurderes i forhold til i hvilken grad eleven forstår innholdet i tekstene. Tekster og oppgaver er av ulik vanskelighetsgrad og vil derfor gi et godt bilde av elevenes kompetanse i taleforståelse.
Prøven inneholder kjennetegn på lav, middels og høy grad av måloppnåelse

Fasit og poengberegning

I en muntlig eksamen vurderes lytteforståelsen ut fra kjennetegnene som er utarbeidet for prøven.
Hvis prøven brukes som standpunktprøve, kan lærere som ønsker det, i tillegg benytte forslaget til poengberegningen som også er utarbeidet til prøven.

 

Delprøve II Muntlig presentasjon

Kompetansemål som kan knyttes til muntlig presentasjon
Eleven skal kunne

 • presentere ulike emner muntlig
 • gi uttrykk for egne meninger og følelser
 • kommunisere med forståelig uttale
 • bruke et ordforråd som dekker daglige situasjoner
 • bruke talestrategier tilpasset formålet
 • fortelle om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
 • sammenlikne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
 • fortelle om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Målet med presentasjonen
Målet med denne delprøven er at elevene skal få mulighet til å vise at de kan presentere et forberedt tema på en oversiktlig, strukturert og forståelig måte for mottakeren.

Lærerens forarbeid
Oppgavene tar utgangspunkt i emner en regner med at elevene vil kjenne etter tre års opplæringi språket. Forslagene til momenter kan redigeres ved at lærer legger til eller trekker fra underpunkter i forhold til stoff elevene har arbeidet med.
Forslagene til kjennetegn kan justeres. En må ta hensyn til de kjennetegnene elevene er vant til å bli vurdert etter. De kjennetegnene som velges ut, skal gjøres kjent for elevene på forhånd.

Elevenes forberedelse
Elevene har inntil 48 timer til å forberede presentasjonen alene, i par eller i grupper. De har tilbud om veiledning fra faglærer under forberedelsen. De kan selv velge presentasjonsform. Det er viktig at lærer i denne perioden sjekker ut at elevene forstår oppgaven og kjennetegnene. Elevene oppfordres til å legge til og eventuelt trekke fra momenter når de forbereder seg.

Gjennomføring av delprøve II
Eleven(e) presenterer temaet sitt. Deretter har faglærer en oppfølgingssamtale med eleven(e).
Hensikten med samtalen er å sikre at karakteren blir satt på basis av den individuelle kompetansen til hver elev, slik den kommer frem på eksamen. Samtalen skal få frem bredden i elevens kunnskaper om emnet og språklig kompetanse sett i forhold til kompetansemålene.

Kjennetegn for måloppnåelse, muntlig presentasjon
Som for delprøve I er det også utarbeidet kjennetegn for delprøve II

 

Delprøve III Spontan samhandling

Kompetansemål som kan knyttes til spontan samhandling

Eleven skal kunne

 • delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
 • gi uttrykk for egne meninger og følelser
 • kommunisere med forståelig uttale
 • bruke et ordforråd som dekker daglige situasjoner
 • bruke talestrategier tilpasset formålet
 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
 • sammenlikne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
 • samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Målet med den spontane samhandlingen
Målet med denne delprøven er at elevene skal få mulighet til å vise evne og vilje til å bruke språket muntlig i spontane samhandlingssituasjoner og formidle et innhold på en forståelig måte.

Lærerens forarbeid
Rollekortene beskriver 5 ulike situasjoner med et innhold man regner med at elevene vil kjenne fra opplæring i språket. Læreren fyller inn stedsnavn i forhold til geografiske områder elevene har arbeidet med. Rollekortene kan også redigeres ved at lærer legger til eller trekker fra informasjon. Det kan være en idé å oppsummere de punktene det er naturlig å snakke om nederst på hvert kort.
Forslagene til kjennetegn kan justeres. En må ta hensyn til de kjennetegnene elevene er vant til å bli vurdert etter. De kjennetegnene som velges ut, skal gjøres kjent for elevene på forhånd.

Sammensetning av rolleinnehavere
Faglærer bør være en av samtalepartnerne, enten i hele eller deler av samtalen. Det er to grunner til dette. Faglærer er en tilnærmet innfødt språkbruker. Dette gir samtalen et autentisk preg. Dessuten kjenner faglærer elevene og kan hjelpe dem fremover i samtalen og sørge for at de får vist hva de kan.
I praksis betyr dette at samtalen foregår mellom elevene som har fått hvert sitt rollekort og faglærer som gir seg selv en rolle som en tredje person, f.eks:
Mor eller far som blander seg inn i samtalen i ”Klær og ferie”
En lærer som blander seg inn i ”Klassetur”
En person som dukker opp i ”I restauranten”, ”På loppemarked”, ”Alene hjemme”
Alternativt kan faglærer samtale med én elev som har fått rollekort A eller B.

Elevenes forberedelse
Samtalen skal være så spontan som mulig. På dette nivået bør likevel elevene få tid til å sette seg inn i rollen sin.
Faglærer bestemmer om elevene skal få utdelt rollekortet sitt sammen med temaet for delprøve 2, dvs. 48 timer før prøven – eller om de får rollekortet ca 30 minutter før de skal samtale. Dersom elevene får 48 timers forberedelsestid må lærer inn som samtalepartner for å få fram spontaniteten i samtalen.
Elevene får vite målet med oppgaven, kjennetegn for måloppnåelse og hvor lang tid de har til å sette seg inn i rollen. Generelt bør det understrekes for elevene at selv om en del rammer er lagt, kan de ”fylle på” med språk som går utover informasjonen på rollekortet. Hovedmålet er å vise hvilken kompetanse hver enkelt har i å snakke språket.

Gjennomføring av delprøve III
Forslag til fremgangsmåte:
Elevene får vite målet med oppgaven og kjennetegn for måloppnåelse og hvor lang tid de har til å sette seg inn i rollen sin.
Hvert par trekker en situasjon og et rollekort (A eller B). Rollekortet forteller: hvem personen er, hvor handlingen foregår, hvorfor situasjonen har oppstått og hvilken holdning personen skal innta i rollen. Elevene forbereder rollen sin.
Elevene starter samtalen. På et passende tidspunkt går lærer inn i samtalen som en tredje person. Samtalen forsetter til elevene har fått sagt det de kan.
Alternativt samtaler en elev og faglærer hele tiden.

Kjennetegn for måloppnåelse, spontan samhandling
Som for delprøve I og II er det også utarbeidet kjennetegn for måloppnåelse for delprøve III.