Muntlige prøver i fransk på nivå 1

Felix Forlag har utarbeidet tre prøvesett i fransk for nivå 1 (Prøvesett 1, Prøvesett 2 og Prøvesett 3). Prøvene, som er uavhengig av hvilket læreverk elevene bruker, er bygget opp rundt kompetansemålene i fremmedspråk i Kunnskapsløftet. Prøvene kan benyttes for elever som kommer opp i muntlig eksamen i fremmedspråk, eller som grunnlag for standpunktkarakter i faget.

Hvert prøvesett består av

Delprøve I
Materiell til å vurdere elevenes evne til å forstå muntlig tale:
5 innleste lyttetekster som omfatter sentrale emner og språksituasjoner.
Oppgaver av ulik vanskelighetsgrad. Oppgavene besvares på norsk.

Delprøve II
Materiell til å vurdere elevenes evne til muntlig produksjon/presentasjon:
Oppgaver som omfatter ulike emner med underpunkter som elevene kan benytte i en muntlig presentasjon.

Delprøve III
Materiell til å vurdere elevenes evne til muntlig samhandling:
Rollekort for 5 korte, muntlige improvisasjoner hvor to personer snakker sammen. (To elever eller en elev og faglærer.) Samtalen foregår innenfor noen avtalte rammer. Elevene får vite hvem de er, hvor handlingen foregår, hvorfor situasjonen har oppstått og hvilken holdning de skal innta i rollen.

Gjennomføring av prøven

I prøvemateriellet ligger det konkrete forslag til gjennomføring av prøven: Til bruk ved fatsettelse av standpunktkarakter ot til bruk ved eksamen – med og uten forberedelsestid.

Vurdering

Det er utarbeidet forslag til kjennetegn for måloppnåelse til alle delprøvene (lav grad, middels grad og høy grad). Til delprøve I er det utarbeidet fasit.

Orientering om leveransen

Leveransen inneholder

  • 2 CD-er: En med lydstoffet og en med tekstfiler til lytteprøven, oppgaver og fasit, rollekort og eksempler til hjelp for vurderingen.
  • 1 papirutskrift av det skriftlige materialet.

Felix Forlag trykker ikke opp klassesett av prøven. Det betyr at leveransen er et kopieringsgrunnlag.

Redigering

Alt materiellet leveres på CD som kan kopieres over til en PC på skolen og redigeres for å tilpasses lokale forhold. Kjøp av prøven vil med andre ord være en investering for flere år framover.

Pris og bestilling

For ytterligere informasjon, les mer.